renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Het script achter de gecreëerde illusie
  Het script achter de gecreëerde illusie
  Vijandige breintjes in de wasmachine
   
     Yuri Bezmenov, voormalig propagandist voor de KGB, had als journalistieke taak om buitenlandse vooraanstaanden te brainwashen wanneer ze als opdracht hadden Rusland te bezoeken. Als expert in Indische cultuur en talen zal hij als diplomaat zijn werk vanuit Indië verrichten. Al snel beseft hij dat Rusland het niet goed voor heeft met zijn ondertussen geliefde Indië en gaat hij heel het spel doorzien. Het wekt zijn walging op voor het Sovjetsysteem waarin hij geboren werd en met gevaar voor eigen leven, ontvlucht hij zijn taak.

  Rond de jaren 1984 geeft hij verschillende lezingen waarin hij het systeem achter het neerhalen voor (vijandige) landen en continenten uit de doeken doet. Als ervaringsspecialist zat hij op de eerste rij maar wat hij toen nog niet doorhad, is dat dit systeem veel verder reikt en niet alleen van Rusland uitgaat tegenover Amerika. Het is zeer herkenbaar voor zij die door het systeem niet te zeer aangetast werden… of ondertussen die zwartgelaarsde schop onder hun achterste kregen. Wie echter het systeem hierin niet herkent, bezit – vrees ik – een perfect 'gekaapt' brein…

  Men vraagt zich voortdurend af, en soms tot wanhoop toe gedreven, hoe het mogelijk is dat nogal wat mensen iets wat voor de hand ligt, niet (willen) zien. Ongeacht authentieke bewijsstukken en massale getuigenissen, blijven ze de leugen geloven. Al speelt het zich voor hun eigen neus af, nog blijven ze zeggen dat het maar een illusie is. Het zijn meestal zij die waarheden als conspiracy theory afdoen terwijl ze eigenlijk zelf 'slachtoffer' zijn van conspiracy realiteit. http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Leugen

  Nochtans is het systeem makkelijk te doorzien, zegt Yuri, je moet alleen die bananen uit je oren, en je ogen open doen. Het is niets mysterieus en heeft al helemaal niets te maken met espionage. Als mensen 'KGB' horen, zien ze direct scenes uit James Bond films maar espionage omvat maar amper tot nog niet 15% van wat de KGB doet. De overige +85% is een langzaam proces dat 'ideologic subversion' of psychologische oorlogsvoering heet.

  Bedenk dat subersion enkel succesvol kan zijn als de 'agent' een doel heeft dat erop reageert. De theorie gaat 2500 jaar terug. Het was een Chinese filosoof die als eerste de technieken van subversion toepaste. Hij adviseerde verschillende rechtbanken in Oud China. Om staatspolitici te implementeren, is vechten het meest idiote dat men kan doen, zei hij. Om psychisch alles te vernietigen wat waarde heeft in het land van je vijand is het doeltreffender om zijn perceptie zo overhoop te halen dat hij jou niet meer als zijn vijand ziet en dat hij jou beschaving, jou systeem en jou ambities, zo niet aanbidt, dan toch zichtbaar aanvaardt. Dat is het ultieme doel van subversion, waarna je je vijand kunt overnemen zonder één schot af te vuren. De basis van subversion is praten met elke student, elke militair…

  Ideologic subversion:
  Wat dit in de basis betekent is: het veranderen van de perceptie van realiteit in die mate dat, ondanks de overvloed aan informatie, de meerderheid niet meer in staat is om logische conclusies te trekken in het belang van zichzelf, een ander, hun familie, hun leefgemeenschap en hun land. Het is een groots brainwashing proces dat zeer traag gaat en onderverdeeld is in 4 basisstadia:

  -1- Demoralisatie –
  Het neemt zo'n 15 tot 20 jaar in beslag om een natie te demoraliseren. Dit is het minimum aantal jaren vereist om 1 generatie studenten te "onderwijzen". Er is verder sprake van beïnvloeding, infiltratie en onder andere propaganda op verschillende gebieden. Mensen die betrokken zijn bij het creëren van de publieke opinie - publishers, editeurs, journalisten, acteurs, onderwijzers, professors (voor politieke wetenschappen), parlementsleden, representanten van de bedrijfswereld, hogere militairen - worden in de watten gelegd met onder andere gratis verre reizen, promoties enz. Ze worden de hemel in geprezen zodat ze naast hun schoenen gaan lopen. Het zijn echter slechts nuttige idioten die van de wereld verdwijnen, soms letterlijk, zodra ze niet meer gebruikt kunnen worden. Zij die weigeren mee te werken, worden karakterieel of zelfs werkelijk fysiek vermoord. Gedesillusioneerden zijn immers de grootste vijanden. Een richtlijn was dat zij die je recht in de ogen kunnen kijken terwijl ze een leugen vertellen, zij die lak hebben aan morele principes, hebzuchtig zijn, lijden aan hoogmoed, enz, de geschikte mensen zijn om in te zetten. Ze zijn alleen van belang om de natie te destabiliseren, verder zijn ze niet meer nodig. Vaak hopen die natuurlijk dat ze onwaarschijnlijk veel macht zullen gaan vergaren maar meestal zal dat niet het geval zijn zoals eerder gezien.
  Maar er wordt ook geïnfiltreerd bij tegenstanders van het eigen regime, zij die het, om ideologische redenen of als gewetensbezwaarden, oneens zijn met de eigen politieke structuur bvb. En ook simpele zielen die tegen alles en nog wat zijn. Ze worden allen in één richting gedirigeerd, de richting die de invoerders van demoralisatie willen… Ze worden dus niet ontmoedigd maar juist aangemoedigd en ondertussen gevormd naar de wil van de subverver.

  De ideologie wordt via onderwijs, sociale leven, religie, machtsstructuur, arbeidsrelaties en wetgeving in de hoofden van minstens 3 generaties gepompt zonder uitgedaagd te worden met de eigen basiswaarden. Die laatsten worden als zeer negatief weergegeven.
  Het onderwijs is de gemakkelijkste manier. Het indoctrineren van frisse kinderhoofdjes door misleide onderwijzers is kinderspel.
  Religie wordt vernietigd door verdeel en heers en er wordt een fake-religie opgedrongen.
  In het sociale leven wordt elke verantwoordelijkheid en het eigen initiatief weggenomen en vervangen door kunstmatig bureaucratisch gecontroleerde organisaties. In plaats van sociaal leven en vriendschap tussen buren aan te moedigen, worden er sociaal werkers ingezet, mensen die in loondienst zijn bij de ambtenarij. Hun loon is uiteindelijk belangrijker dan de relaties die zij dienen te bevorderen…
  De macht wordt verplaatst van verkozenen naar mensen die aangesteld zijn. Zie naar de onvoorstelbare macht op je brein van de niet verkozen media. Via films en 'journalistiek' worden bvb politie en militairen neergezet als dom, paranoia en agressief maar een crimineel, hoezeer die zijn schuld ook bewezen is, lijkt ok. Hij wordt onproductief neergezet 'omdat de samenleving hem verdrukt'.
  Ook politiek wordt de macht gekaapt door huidige niet verkozen nieuwe machthebbers, zie de schrijnende voorbeelden in bvb Griekenland en Spanje…
  De economie (een derde partij onderhandelt) heeft de natuurlijke uitwisseling tussen arbeider/belanghebbende vernietigd door veronderstelde 'gelijkheid' in te voeren. Of je een goede werker of een luie donder bent, speelt niet meer mee.

  Het resultaat van demoralisatie is in de jaren tussen 1980 en 1990 in Amerika reeds goed waarneembaar.
  De 'slachtoffers' van demoralisatie raken zelf verzeild in machtsposities en het nageslacht zit met ze opgezadeld. Je raakt niet meer van ze af. Ze zijn vervuild met geprogrammeerd denken en reageren volgens bepaalde stimuli en in bepaalde patronen. Je kunt hun brein niet veranderen, zelfs niet als je ze blootstelt aan authentieke bewijzen met documenten, foto's of wanneer je bewijst dat wit wit is en zwart zwart, zelfs niet wanneer je ze met geweld met de neus op de feiten drukt. Ze zijn niet in staat ware informatie te ontvangen. Je kunt hun basisperceptie niet veranderen in logisch gedrag. Het proces van demoralisatie is compleet en onomkeerbaar. Om van deze gemeenschap af te raken en terug mensen met gezond verstand te scheppen, heb je opnieuw een periode van minstens 15-20 jaar nodig die handelen in het belang van de bevolking.
  Gedemoraliseerden zijn gemarkeerd voor uitroeiing omdat de psychologische schok, wanneer ze wakker zouden worden en de mooie kwaliteitsvolle toekomst zouden zien, vanzelfsprekend zullen revolteren. In de toekomst is echter geen plaats voor dissidentie. Dissidenten zullen als kakkerlakken verpletterd worden. Demoralisatie blijkt zo'n groot succes te zijn dat niemand daarvan durfde dromen. Het is niet Rusland die het Amerika aandoet, of Amerika die het Europa aandoet, het is Amerikanen aangedaan door Amerikanen enz. … dankzij de lak aan morele standaarden.
  Wanneer een land succesvol tot demoralisatie gebracht is, en je het verschil niet meer kent tussen wat goed is en wat slecht, niets meer werkt, wanneer zelfs religie verkondigt dat geweld goed is in naam van de zogezegde sociale gelijkheid, dan volgt:

  -2- Destabilisatie –
  Dit stadium neemt maar 2 tot 5 jaar in beslag. Het maakt de subverver totaal niet uit wat je ideeën zijn of je patronen van consumptie, of je junk food eet of natuurlijk. De essentie omvat nu economie, wetgeving en verdedigingssystemen, alternatieve media. Waar bij demoralisatie een rechter eventueel nog kan tussenkomen, zijn bij destabilisatie geen compromissen meer mogelijk. Dat geldt zowel bij onenigheden in een huishouden, tussen man/vrouw, tussen buren, op school, arbeidsplaats. Destabilisatie is radicalisme. Normaal aanvaardbare relaties bestaan niet meer. Ruzie overheerst, inspraak is onmogelijk. Geweld is normaal en de inzet van gemilitariseerden ook. Waar zaken eerder vrede vol geregeld konden worden, is onmiddellijk uitbesteden aan justitie nu de normale gang van zaken. Via de verdeel en heers steun van de media trachten minderheden aandacht te zoeken en in het voetlicht te treden. Ze proberen politiek hogerop te komen via acties en schuwen geen geweld. Betogingen leiden vaak tot opstanden met conflicten en militair geweld. Destabilisatie leidt direct tot crisis:

  -3- Crisis –
  Om een land in crisis te brengen, zijn maar 6 weken nodig. Crisis is er wanneer een samenleving niet meer productief kan functioneren, dan stort die in. De massa smeekt om een 'redder', religieuzen verwachten een Messias. De geksten worden 'verkozen' omdat die sterk lijken over te komen. Het werkt allemaal gewoon niet meer. Niet verkozenen worden dan aangesteld of grijpen gewoon de macht. Een burgeroorlog, die altijd kunstmatig gestuurd wordt, is niet ver af en een invasie behoort tot de mogelijkheden.
  Daarna volgt de zogenoemde:

  -4- Normalisatie –
  Die blijft normaal verder duren, al is 'normalisatie' een cynische uitdrukking geleend van Sovjetpropaganda. Toen de Sovjettanks Tsjekoslovakije binnendrongen, zei 'kameraad' Brezjnev: "Nu is de situatie in Tsjekoslovakije genormaliseerd.".. Daadwerkelijk bedoelt men dat het land 'onder controle' is van zij die het willen maar eigenlijk is er niets onder controle, integendeel. Alles wordt nu gestabiliseerd door middel van geweld, rebellerende minderheden en dissidenten worden geëlimineerd, vaak letterlijk. De 'leiders' hebben stabiliteit nodig en revolutie is uit den boze.

  Om dit alles te keren, is veel moed - maar vooral inzicht nodig. Het beste kan dit gebeuren vóór de destabilisatie plaatsvindt maar de massa is dan meestal onder psychologische controle. Als het stadium van "crisis" bereikt is, is sterke actie vereist om de buitenlandse indringer te stoppen maar wanneer de "normalisatie" bereikt is, heeft men àltijd militaire actie nodig. Het kan dan niet meer op een andere manier. Laat de crisis niet ontsporen naar "normalisatie"…
  Eigenlijk moet men bij het stadium "demoralisatie" verhinderen dat bepaalde groepen bepaalde rechten toegeëigend krijgen maar daar komen gelijkgezinden tegenin. Geef ze die rechten en je land gaat automatisch over van "destabilisatie" naar "crisis". Laat niet toe dat minderheden de politiek opeisen! De nuttige idioten worden later wel omvergeschoten als ze niet meer nodig zijn, maar ondertussen destabiliseren ze je land en leven terwijl je er zelf "gelijke rechten" voor wilde bekomen… Ontkenning brengt je in het stadium "crisis" en daarna gaat het snel. Als mensen falen om het belang van de gevaarlijke ontwikkelingen te zien, mag je je veronderstelde vrijheden vaarwel kussen, daarna vaak ook je leven. Ook de onbeperkte invoer van propaganda tijdens de "demoralisatie" dient gestopt te worden. Het gaat niet over informatie want buitenlandse informatie via mainstreammedia is gedegradeerd tot propaganda. Je kunt niet oordelen over misinformatie die je opgedrongen wordt. Voorkom de import van buitenlandse ideologieën, je hebt je eigen ideologie, laat die niet van je afnemen. Een sterke, moedige, gewetensvolle samenleving die import voorkomt, gaat niet ten onder. Het moeilijkste en het gemakkelijkste tegelijkertijd is stoppen vóór destabilisatie. Onderwijs jezelf, begrijp wat er gaande is rondom je want je leeft niet in vredestijd. Je bent in staat van oorlog, oorlog van je eigen leiders tegen je eigen waardensysteem. Nu gaat het over overleven en er is geen andere plaats op deze aarde waar we heen kunnen.

  Morele principes houden een samenleving samen. Haal morele principes onderuit (demoralisatie) en de samenleving stort in. Iets niet materieels houdt een samenleving samen, gelijk wat. Wanneer het materie wordt, verdeelt het, neemt het vertrouwen weg. Vertrouw op iets niet tastbaars.

  Bronnen:
  Yuri Bezmenov: Deception Was My Job (Complete)
  http://youtu.be/y3qkf3bajd4

  Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete)
  http://youtu.be/5gnpCqsXE8g

  Een van de vele resultaten:
  Verloren generatie bedreigt Europa
  dinsdag 23 oktober 2012 om 11u09
  http://www.knack.be/nieuws/buitenland/verloren-generatie-bedreigt-europa/article-4000197753830.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-23/10/2012&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN


  Godelieve Vaesen
  28 oktober 2012


   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl