renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Homo-SapienS een genetisch gemanipuleerd ras !
   
   Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras
   

  En de Heere(n) schiep(en) de homo-erectus naar hun evenbeeld.
   
  In de voorgaande artikelen liet ik u reeds zien dat genetische manipulatie in het verre verleden van de mensheid waarschijnlijk geen onbekend fenomeen was. Om dit met concreet bewijsmateriaal te onderbouwen zal echter een zeer lastige zaak zijn en dit niet in de eerste plaats doordat er geen bewijsmateriaal voor voorhanden zou zijn maar voornamelijk omdat de doorsnee moderne mens deze stof om tal van redenen niet zal kunnen of willen voor "waar"nemen. Desondanks ben ik van mening dat wanneer er ontdekkingen worden gedaan welke van belang zouden kunnen zijn voor mens en wetenschap deze ongeacht de aard van de stof dan ook niet dienen te worden onthouden voor het grote publiek. Het materiaal wat we hier gaan bespreken is wederom afkomstig uit de Borobudur en is van een dermate complexe aard en omvang dat het onmogelijk zal zijn dit even in een eenvoudig artikel aan u voor te leggen. De inhoud van de meeste bas-reliefs uit de Borobudur bevatten namelijk een dermate schat aan informatie dat er vele boeken mee zouden kunnen worden gevuld en naar het zich laat aanzien ook mee zouden kunnen worden herschreven. Ik zie me daarom genoodzaakt me hier dan ook te beperken tot een beknopte weergave van enkele van de meest opmerkzame bijzonderheden welke tot heden verborgen lagen in dit mysterieuze wereldwonder en zal pogen dit aanvankelijk dan op eenzelfde wijze te doen als de ontwerpers dat destijds hebben gedaan, namelijk door uw aandacht direct te vestigen op de "kern van de zaak", dus laat ons zonder verder al teveel omhaal dan ook maar direct van wal steken.
   
  foto
   
  In het midden van het bas-relief, wat dus letterlijk als de "kern van de zaak" ofwel het middelpunt van de door de ontwerpers voor de toeschouwer bedoelde belangstelling mag worden gezien, zien we vooraleerst drie vreemdogende eitjes in een palet-vormige omlijsting met aan beide zijden van het object dan een fraai opgedoste vrouwfiguur. Volgens de ontwerpers zou bij de toeschouwer dus eigenlijk direct een bel dienen te gaan rinkelen bij het zien van ........
   
  "twee opgedoste vrouwen en drie eitjes op een schilderspalet"
   
   
   
  Dat hier inderdaad de kern van het verhaal ook zal liggen is echter geheel afhankelijk van de "observer" want als die namelijk niet in staat blijkt de eitjes te herkennen zal de inhoud van het bas-relief voor hem/haar ook voor altijd verborgen blijven en rest hem/haar niets anders als wat de vele toeristen aan dit imponerende bouwwerk dagelijks doen namelijk het plaatje dan bijvoorbeeld op zijn archeologische of kunstzinnige waarde beoordelen. Oordelen en/of vooroordelen is echter ook iets wat voor serieuze onderzoekers of willenweters een zeer onverstandige zaak kan zijn zeker wanneer het onbekende objecten en/of andere vreemde zaken uit de oudheid betreft. Een voorbeeld hiervan kan ik geven aan de hand van een vorig artikel waarin de beenmergtransplantie / Eva uit de rib van Adam is besproken. Het bijbehorende plaatje trof ik namelijk destijds aan op een website waar het vanwege de ontblote borsten van de beide dames als vanzelfsprekend in verband werd gebracht met de Kama-Sutra, waaruit maar weer eens blijkt dat men ondanks dat het vaak aan enige diepgaande kennis ontbreekt men vaak toch snel geneigd is overal labels op te plakken.
   
  De formule van de oude weetwijze monniken voor het verkrijgen van "verlichting" in de aardse en kosmische duisternis was dan ook om door middel van meditatie ofwel door in het midden van de dualiteit (yin-yang) te vertoeven alle (voor)oordelen en goed/fout beelden uit hun brein te wissen. Daarna ging dan een geheel andere wereld voor hun open welke hoewel deze ook gewoon recht onder de ogen van de gewone burger afspeelt door hun geconditioneerde goed/kwaad beleving echter niet zal kunnen worden waargenomen.De beste raad die ik de lezer dan ook kan meegeven is om even stil te blijven staan en in het midden te gaan vertoeven wanneer u straks neigt te vervallen in (on)geloof of religie want "geloven" betekent immers "niet werkelijk weten" !

  Ok, verder met de kern van onze zaak en deze lijkt in ons bas-relief dus te bestaan uit
  "twee fraai opgedoste vrouwen en drie eitjes op een schilderspalet" .
  Moderne genetici welke regelmatig vrouwelijke eitjes onder hun microscoop te zien krijgen zouden mits hun visie dus niet wordt vertroebeld door geconditioneerde denkbeelden de hier afgebeelde eitjes dan ook direct dienen te herkennen alszijnde vrouwelijke eicellen of beter "ééncellige embryo's". Hieronder dan een van onze hedendaagse gen-technologen geleende afbeelding van een normale vrouwelijke eicel waarop een punctie wordt verricht, gezien vanonder een ultramoderne elektronenmicroscoop.
  http://www.ehd.org/science_imagegal_2.php
   
   
   
   
  Zoals we hier kunnen zien is de gelijkenis hoewel niet geheel identiek al haast verbluffend doch voor een betere overeenkomst dienen we nog wat verder te speuren en zo belanden we dan bij de onderstaande afbeelding van een ééncellige embryo welke door onze moderne gen-technologen buiten de baarmoeder in een laboratorium genetisch is bewerkt.
   
   
   
  U zegt ?!
  Ja precies, buiten de baarmoeder in een laboratorium genetisch is bewerkt of beter gezegd genetisch gemanipuleerd ! Nu zal er ongetwijfeld enige weerstand kunnen ontstaan bij sommigen onder u, maar zegt u zelf,.....was dit eigenlijk ook niet precies wat de ontwerpers van het bas-relief ons direct al wilde vertellen door in het midden van het tafereel "drie eitjes buiten de baarmoeder" omgeven door "twee vrouwen" af te beelden ?!
  Op een schilderspalet bevindt zich gewoonlijk immers ook de verf wat dan de grondstof vormt voor het kunstwerk van de schilder. Op het palet, wat zijn werkblad is, worden normailter dan de verschillende grondstoffen met elkaar vermengd voor het verkrijgen van de door de kunstenaar gewenste afwijkende kleuren. In ons tafereel is de verf dan echter weldoordacht vervangen door vrouwelijke eicellen welke logischerwijze dan ook de grondstof zullen gaan vormen voor het "genetische kunstwerk" wat men ons aan de hand van dit "beeldend-kunstwerk" heeft willen tonen. Hier aangekomen zullen sommige lezers nu misschien neigen af te haken en/of hun kennis en wetenschap gaan verwarren met religie=geloof=niet werkelijk weten doch mijn advies is nog even te blijven hangen want zoals het oude spreekwoord luidt ligt de waarheid bij ons zwart/wit denkende geevolueerde mensen of misschien kunnen we beter zeggen genetisch opgewaardeerde mens-apen immers vrijwel altijd in het midden !

  Hoe creationisten en darwinisten in een almaar voortdurende strijd zijn verwikkeld is waarschijnlijk dan ook door niets anders dan dat hun denkraam ooit werd en/of nog steeds wordt vertroebeld door hoogmoedige op macht en hebzucht belustte "denken te weten-schappers" en de door hun aan het mens-dom opgelegde doctrines. Met wat geduld en een open visie zult u echter straks kunnen zien dat evenals nu in onze tijd beide visie's door het fenomeen gen-technologie bestaansrecht hebben verkregen, deze beide fenomenen eigenlijk sinds mensenheugenis al naast en met elkaar hebben bestaan . Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Het enige verschil zou kunnen zijn dat u na het lezen van deze stof zult beseffen dat werkelijk alles wat wij moderne mensen menen te weten en/of nog niet weten altijd al is geweten en wij slechts door research deze oude wetenschappelijkheden steeds "her-vinden" waar het woord re-search bovendien ook naar verwijst. Door wie dit alles dan ooit is geweten laat ik hier nog even in het midden.

  Als we vervolgens het palet met de eitjes dan nader onder de loep nemen zien we dat het in feite geen schilderspalet is maar de cel-atmosfeer behorende bij eicellen welke in het bas-relief dan is weergegeven als één gezamenlijke cel-atmosfeer waarin zich dan de drie cellen, de samengevoegde celkern tussen de twee bovenste cellen, het sperma en de onderste cel bevinden wat ons dan in proincipe hetzelfde verteld als het schilderspalet want in deze cel-atmosfeer worden eveneens al deze elementen met elkaar vermengd tot een nieuwe creatie.

  Dan zijn aan de eitjes vervolgens strengetjes verbonden, en hoe had men ook beter kunnen aangeven op welke wijze deze eitjes met hun moeder/eigenares verbonden zijn want is immers de navelstreng ook niet de enige vaste verbinding tussen een moeder en haar vrucht ?! Deze navelstrengetjes vertellen ons dan ook precies van wie de eitjes afkomstig zijn en hoe de genetische ingreep werd uitgevoerd. Op de compositiefoto kunnen we aan de hand van de pijlen zien hoe van vrouw fig.7 een eitje wordt afgenomen en vervolgens dan wordt vermengd met het eitje rechtsboven. Dan wordt de gemengde inhoud ingebracht in het derde onderste (geleegde) eitje eveneens afkomstig van vrouw fig.7 waarna het geheel dan vervolgens zal worden teruggeplaatst in de baarmoeder van deze zelfde vrouw fig.7. Deze techniek wordt hedentendage ook door onze moderne wetenschappers toegepast. Meer over dit onderwerp kunt u ondermeer hier lezen.

  Breakthrough in primate cloning
  wetenschappers mogen embryo creeren uit twee vrouwen

  http://www.kennislink.nl/web/show?id=94541

   
   

   
  Dit is dan de afbeelding uit het BBC-artikel "Breakthrough in primate cloning" / Noorderlicht(NL) wat dan is aangepast en aangevuld met de eitjes uit ons bas-relief waardoor duidelijk te zien is dat de eitjes uit ons bas-relief dan ook niets anders kunnen voorstellen dan genetisch gemanipuleerde gefuseerde eicellen !Nu rest ons dan enkel nog de vraag..."van wie is nu dan het eitje rechtsboven" ?
  Vrouw-figuur 9 heeft duidelijk iets in haar hand maar dit object lijkt echter niet op een eitje en dus bewegen we ons nog wat meer naar rechts en zien daar dan fig.20 die inderdaad een eitje in haar hand heeft en tevens een beweging maakt alsof ze dit eitje aan iemand wil afstaan ! 
   
       
   
  Hier hebben we dan dus duidelijk ook onze tweede female ei-donor en als we haar wat nader onder de loep nemen zien we dat haar gebogen rug ons verraad dat we hier waarschijnlijk zelf ook niet met een normale homo-sapiens van doen hebben maar eerder met een primaat of een homo-erectus.
   
   
   
   
   
  Nu wil het toeval dat de eerste fossielen die werden toegewezen aan Homo erectus werden ontdekt in de jaren 1890 door de Nederlandse medicus Eugene Dubois in jawel "Java", en aanvankelijk werd deze soort beschreven als de "Pithecanthropus erectus", ofwel de "opgerichte aapmens". http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus / lees hier meer over de "Java Man"
   
  Als we dan nog even verder kijken naar onze aapvrouw uit het bas-relief zien we dat op haar hoofd een gelaatsmasker is afgebeeld en dit gegeven tesamen met het onderwerp "genetische manipulatie" voert ons dan naar het volgende citaat uit de bijbel.
  Genesis 1:(statenbijbel) 
   
  26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
   
  27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem
  man en vrouw schiep Hij ze.

  Het valt op dat god hier zowel in enkelvoud als meervoud spreekt en het gegeven dat hij de mens naar hun beeld en gelijkenis wil maken kan bovendien ook worden geinterpreteerd als dat er in die tijd zowel meerdere goden alsook mens-achtige wezensgenetische make-over hebben voorzien welke maakte dat ze op de goden zelf gingen gelijken en in dat geval zouden die goden dus uiterlijk gelijk zijn met de uit hun genetische ingreep verkregen mensen-kinderen, met onszelf dus !

  We hebben in het voorgaande kunnen zien dat in ons bas-relief eigenlijk een vergelijkbaar verhaal wordt belicht echter wordt hier dan veel dieper ingegaan op de technologische en wetenschappelijke details welke zoals ik u later graag wil laten zien nog veel groter vormen zullen aannemen. Voor nu wil ik het echter even hierbij laten en afwachten wat de reactie's zullen zijn op deze toch voor velen ook wat ongemakkelijke stof. Het is voor mijzelf bovendien ook een dermate monnikenwerk gebleken om de enorme berg beeldende informatie welke ligt verborgen in de Borobudur in beknopte versie hier aan de lezer aan te bieden, dat in geval er weinig belangstelling voor zal blijken te bestaan ik dan verder ook geen zin zal hebben hiermee door te gaan. De hoeveelheid informatie is echter zoals gezegd enorm en zal ons gaandeweg ook leiden naar het oude Sumerië, waar onze beschaving zijn oorsprong vond.
  bio-genetic-diagram (suggestive)

  foto

  klik voor een grotere afbeelding

  Step 1 :

  2 Alien homo-sapiens a-like male tissue-donor (DNA)

  3/4 DNA sample (fig.2) collected for reconstruction and writing

  5 RNA sample mirrored from reconstructed DNA sample fig.2

  6 (Alien) embryo 1 mnd, confirmation of fully controlled bio-genetic process to stage of
  fully cellular developed foetus (carnegie-stage 15)
   

  foto
   
   
  7 oocyte donor / surrogate mother (alien)
   
  8 test-tube manipulated and fertilised oocyte's (1-cel embryo's 1 day);
   
  - upper-left oocyte taken from homo-sapiens female fig.7 - upper-right oocyte taken from homo-erectus fig.20
  - oocyte below taken from fig.7 / removed nucleus / inserted combinded nucleus from
  oocyte's above )

  manipulated fertilised oocyte replaced in the womb of surrogate mother fig.7
  who give birth to hybrid male fig.22

  Step 2 :

  22 Hybrid (homo-sapiens/homo-erectus) male tissue (sperm)-donor

  20 seven oocytes taken from homo-erectus female (carried in the V of her arm)

  9 Seven 1-day-embryo's will be formed from this genetic material and inserted in the wombs of
  seven (homo-sapiens alike alien) surrogate-mothers symbolicly exposed here as fig.9 which on
  front of her is receiving a foetus or zygote, equal to figure 6 wich showd already that the
  genetic process upto this stage was bio-geneticly manipulated and fully controlled, and on
  her back the womanfigure is leaving a little newborn behind (her) like surrogate-mothers
  usually do.
  This surrogatemothers and they're offspring are showed on a number of other related
  bas-reliefs also exposed in the temple
  klik for image

  18 The actually grown-up version of the new hybrid-species is visualised by fig.18 who's tool touches the stones wich suggests that A). he is in an artificial way connected to the earth
  B). he is one of the seven genetic buildingblocks (fig 16) created from both genetic material
  from outside the earth and earth itself.
  C). the actual purpose of this operation was to create a workertype earthling-slave to
  free the alien visitors from they're toil in mining and other types of fysical work.
  More about this subject you will find in
  Zecheriah Sitchin's bookseries "The Earth Chronicals" about the biblical Nefilim/Anunnaki wich name Sitchin has translated as,.........
  "They who from heaven to earth came" also known as "The Fallen Angels"
   
   
   
  more about our alien history:
   
   
  Volledige Bas-relief
   
   
   
     Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

  Reacties

  Jan met de pet op 07-07-2009 14:49
  Globaal alles bekeken. Een enorm 3d strip verhaal maar, je moet het lezen kunnen. Zo te zien kun jij dat, opmerkelijk en mooi.
   
  Groeten.
  mart op 18-07-2009 21:47
  Heel bijzonder. Ook moeilijk.
  Kun je me meer relevante dingen vertellen?
  Er zijn waarschijnlijk maar een zeer beperkt aantal mensen genetisch gemanipuleerd?
  Wat betekent dit voor ons mensen, voor nu?
  vriendelijke groet, Mart
  renescience op 19-07-2009 14:35
  Hallo Mart, 
   
  Dit zijn inderdaad geen eenvoudige onderwerpen temeer ook omdat onze breintjes door kerk, staat en wetenschap zijn volgepropt met valse informatie. Wanneer je om relevante informatie vraagt wil ik je dan ook verzoeken om zelf je vragen dan ook wat meer doelgericht en specifieker te stellen want er is zoveel informatie over zoveel verschillende onderwerpen welke eigenlijk ook allemaal weer direct of indirect onderling met elkaar verbonden zijn.
   
  Maar goed, je eerste vraag daarop wil ik antwoorden met dat zowat de gehele mensheid zoals wij die momenteel kennen voornamelijk is gefundeerd op I.D. ofwel genetisch gemanipuleerd materiaal. Het menselijk genoom is een wonderbaarlijk en hoogst intelligente biologische materie wat zowel door middel van medische kunstgrepen alsook aan de hand van mentale of psycho-energetische processen kan worden beinvloed. Maar wat er niet in zit of  wat er niet van geactiveerd is zal er ook niet uitkomen zolang ons niet wordt verteld wat we missen !
   
  Als je je een beetje door deze website hebt gewerkt dan zou je daaruit hebben kunnen opmaken dat alles wat wij nu weten en nog niet weten kennelijk ooit al heeft bestaan. Dus alles wat jij of zelfs de meest slimme wetenschappers ook maar kunnen verzinnen bestond dus reeds eerder al en er is dan dus ook al eerder mee gewerkt. We vinden daar ook steeds weer bewijzen voor terug bij oude archeologische vondsten en geschriften e.d..
  Als we naar het verhaal van de mensheid kijken dat kunnen we opmerken dat de mens door hogere (lees meer intelligente) wezens die zich goden noemden naar hun beeld en gelijkenis werd geschapen en wel met reden om diezelfde goden te dienen. Op dit punt zijn wij daar nu zelf ook aanbeland en eigenlijk kun je onze geschiedenis als beschreven in de borobudur en op de oude sumerische kleitabletten als vertaald door Zecheriah Sitchin en ook de bijbel en aanverwanten dan ook zien als onderdeel van een zichzelf tot in eeuwigheid herhalende evolutiecyclus dus wij leven als het ware de levens van de ouden die ooit waren en ooit ook weer zullen zijn.
  Wat jou en mijn persoonlijke rol in dit grote spel is is aan onszelf te beoordelen en hoe dit moment in die oneindige reeks zwangerschapcycli want dat zijn het als het ware en de bijbel spreekt dan ook van Genesis of "wording" vergelijkbaar met de zwangerschap van Isis de kosmische moeder welke we dan in de diepste zin van het woord "de genealogie van de kosmische moeder Isis en vader Osiris die tevens broer en zus zijn"  zouden kunnen noemen, zoeden we dan aan de hand van de vorige zwangerschapcycli af kunnen lezen.
   
  Als we nu zouden willen weten wat dit alles nu momenteel betekent voor de huidige mensheid dan zouden we eigenlijk niets anders behoeven te doen dan te kijken hoe de vorige zwangerschapsprocessen zijn verlopen want daaruit zouden we onze toekomst dan kunnen voorspellen omdat alle cycli in de basis namelijk ook elkaars gelijke zijn en dus zoals genoemd, groei bloei regressie en recycling. Ik heb daarover ook al e&a op de site gezet en zo kun je bijv. uit de video van het veloren boek van Enki je eigen plan dan ook trekken. Ik weet niet of je die al gezien hebt maar het is beslist een aanrader waarover we later dan ook eens zouden kunnen gaan brainstormen.
   
   
  m.vr.gr. René 

  mart op 20-07-2009 20:42
  Bedankt Rene,
   
  Ik zal eerst meer lezen hierover, want ik geloof niet dat ik al helemaal snap waar het hier nu werkelijk om draait. Ook zal ik hiervoor bidden, want Hij kan mij meer helpendan wie ook.
   
  Vriendelijke groet
  Willem op 26-07-2009 01:45
  Misschien een idee onze eigen kleitabletten o.i.d. te maken en veilig te stellen, wie weet vinden we ze in een andere hoedanigheid terug over 30.000 jaar of 3.000.000 jaar. Gaan we door waar we gebleven zijn.
  renescience op 29-07-2009 02:02
  Weet je wat ik denk Willem, dat als ons hele zonnestelsel niet ontploft de oude kleirollen nog wel een paar rondjes mee zullen gaan want naar het zich laat aanzien is het een perfect plan. Wie dit precies heeft bedacht is me nog niet geheel duidelijk maar iemand had ergens op een gegeven moment een idiote mongool  nodig die de boel zou verzieken zoals wij dat nu doen en nou, dat doen we tot in perfectie nietwaar ?! 

  De banken kunnen elk moment springen en dan zullen alle bedriegers van ons moderne uit de as herrezen babylon als heksen worden opgejaagd maar daar hebben die rakkers natuurlijk ook al op gerekend want dit is bepaald niet het eerste piramidespel wat op aarde wordt gespeeld want een paar duizend jaar voor Christus hebben ze het midden-oosten ook al een keer plat-genuked en ook deze keer staan de bommetjes en de pionnetjes van de farao's ook al weer klaar.. En tsjaah de enige die in het boek van Lucifer/Baal/Bel de (w)hol(e) Y biblio BY-BEL zijn vermeld waren nu eenmaal mannen en vrouwen met namen en tsjaah wij staan allemaal slechts gerigistreerd als nummers dusssss
  nou dat wordt me een feesten straks, iedereen blijft ook maar gewoon als een stel zotten wat aanklooien en het lijkt wel alsof ze zich alvast aan het indrinken zijn op het komende grote feest !
  Willem op 29-07-2009 02:39
  Ja René, het is exact wat je zegt, veel mensen zijn zich bewust van het bankspel en weten dat het gechargeerd is en met duistere redenen omkleed.
   
  Veel is terug te leiden tot de Aarde als een bal mest van een mestkever waar wij op zijn vastgeplakt, ontwaken is je de pest schrikken en rennen voor je "leven" maar ja, dat redden we niet meer.
   
  Het herhalend leven gaat met de dag sneller en soms lijkt alles van plastic te zijn, vogels zijn overal door het land zo druk enzo, kik zie die vogels uit energiebollen komen René en die habgen gewoon in de lucht boven je.
  Overal is het terug te vinden en de graancirkels, beschreven of niet, zijn exact de oude symbolen die de planeten en dergelijke voorstellen en dat ziet er niet gezellig uit.
   
  Er is minder tijd dan zou moeten ja, er wordt heel hard aan de palen geschud waar Aarde op rust.
   
  Gr. Willem
  renescience op 25-05-2010 00:11
  In deze video tal van bijzondere zaken uit de oudheid waaronder een "genetic disc" (pos. 26.00) waarop afgebeeld sprema, vrouwelijke eicellen en embryo's in diverse stadia,
  Deze video is een zeer  waardevolle aanvulling op mijn artikel hier daar het een aanvullend bewijs levert dat biologie en genetica in de oudheid is gekend.
  En ALS men in vroeger tijden inderdaad over deze kennis beschikte dan het is volstrekt logisch dat men deze kennis ook heeft gebruikt !!
  En god schiep de mens naar zijn evenbeeld !!
  Maar deze god(en) waren waarschijnlijk echter niet de schepper(s) van het heel-alles !

  Wij hebben deze kennis pas tot onze beschikking sedert het laatste kwartaal van de vorige eeuw en zie wat we er binnen slechts enkele decennia al mee hebben aangericht !!
   
  Een indruk van wat voor een impact genetics en genetic manipulation/modification heeft op de mensheid

  google hits op "genetics"  34,800,000 results
   
  google hits op  "porn"    189,000,000 results

  zomaar even een indruk en het gaat allemaal aan de neus van de gewone man voorbij, ondertussen worden de genen van ieder van ons in kaart gebracht en beoordeeld !  Gods oordeel zal naar het zich laat aanzien dan ook niet lang meer uitblijven en een nieuwe mens versie 2.0 (als het inmiddels al geen versie 2011 is)  is inmiddels ook al klaar om de oude te vervangen !!


  op 12-03-2012 09:24
   
  Naar aanleiding van ons gesprek over genetica en fraktalen,eerst even dit.....
  op 12-03-2012 09:27
  En een hele interessante passage;
  To some extent, those of us who have pioneered the field of "wave-genetics" have managed to accomplish this. It appears that the languages we were looking for exist, in fact, in the 98% or "junk" DNA contained in our own genetic apparatus. The foundational principle of these genetic languages is similar to the language of holographic images as well as texts constructed from human speech.
  op 12-03-2012 09:33
  En daarop volgend veel leesmateriaal...
   
   
  Groeten,
   
  Niels
   
  op 12-03-2012 11:24
  en aan hand van deze artikelen even ''kort door de bocht'',
  Er wordt een heel smerig''spelletje'' gespeelt met ons ''collektieve bewusstzijn..''
  op 12-03-2012 11:32
  Dit is de reden waarom de wereldbevolking in constante angst gehouden moet worden,om onze genetische mogelijkheden te beperken tot een minimum,en daarmee onze ontwikkeling.
  renescience op 12-03-2012 17:29
   
  OK thanks Haddock /Niels, wat dacht je, René vertelde gisteren dat ie weinig tijd had de komende weken dus alvast maar ff een lading sturen voor wat daarna komt, stel voor dat ie ff bij de pakken neer gaat zitten, lol
   
  maar ik zal me door deze lawine door proberen te werken,'
  '
  groet René
   
  tjen op 03-04-2012 10:29

  Everything You Know is Wrong Lloyd Pye,

   

   

  http://www.youtube.com/watch?v=NRnkQ9gC9k8

   

   

  Forbidden Archaeology, Micheal Cremo,

   

   

  http://www.youtube.com/watch?v=K_TdJHdTIQ4

   

   

   

   

  tjen op 03-04-2012 10:32
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl